רשות מקומית רשאית להטיל מס מסוג ארנונה שנועד להוות מרכיב מרכזי בהכנסותיה אך אין הוא תלוי במידת השירותים הניתנים בעדו, היקפם או איכותם.

הארנונה מוטלת על המחזיק בנכס, כלומר זה המשתמש בפועל בנכס בין אם הוא הבעלים, השוכר, בר רשות ולעיתים הפסיקה הטילה את החובה על פולש. על המחזיק, בין אם הוא הבעלים ובין אם המשתמש בנכס, החובה להודיע לרשות המקומית על החזקה וזו רשאית להטיל את החיוב רק ממועד ההודעה ואין היא חייבת להחיל שינויים רטרואקטיבית. כך, אם הבעלים השכיר דירה לשוכר ודיווח רק לאחר מספר חודשים, העירייה תחייב את הבעלים עד למועד זה.

חיוב הארנונה נעשה בהתאם להוראות "צו הארנונה", החלטת מועצת העיר בנוגע לאופן הטלת הארנונה ושיעורה ומנהל הארנונה מחויב לערוך את שומת הארנונה בהתאם להוראות צו הארנונה ואינו רשאי לחרוג ממנו. לכן, כאשר אנו באים בטרוניה על הקבוע בצו הארנונה למשל, שיטת מדידה, תעריפים גבוהים, חלוקה לא נכונה של אזורי שומה וכו', יש להפנות את הטענות כלפי המחוקק – מועצת העיר – ולא כלפי מנהל הארנונה.

אם כן, כיצד צריך לפעול נישום כאשר הוא מקבל לידיו שומת ארנונה אשר נראית לו מוטעית?

כנגד מעשה השומה, חיוב הארנונה אנו יכולים להעלות בפני מנהל הארנונה טענות הנוגעות לפן הטכני של החיוב – איני החייב בארנונה (איני מחזיק) טעות באזור אליו שייך הנכס, חישוב שטח לא נכון או סיווג שאינו תואם את השימוש בפועל.

תקיפת שומה על יסוד אחת מטענות אלה, נעשית בדרך של "השגה" בפני מנהל הארנונה אותה יש להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב השנתי (בד"כ נשלח בתחילת השנה הקלנדרית). על מנהל הארנונה להשיב למשיג בתוך 60 ימים מיום קבלת ההשגה אחרת ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה.

מי שרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה להשגה רשאי להגיש "ערר", תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו התשובה, אשר נדון בפני וועדת הערר, מותב מעין משפטי המורכב מ-3 חברי ועדה שאינם עובדי הרשות המקומית ואשר דנה במחלוקת בין הצדדים.

על החלטת ועדת ערר, שהיא מחייבת את הצדדים, רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לעניינים מנהליים (בימ"ש מחוזי).

להשלמת התמונה, יצוין, כי כאשר נישום המבקש לתקוף שומת ארנונה שלא מהטיעונים המופיעים בסעיף 3(א) לחוק הערר, רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך 45 ימים לביהמ"ש לעניינים מנהליים במכלול של עילות כגון חיוב ארנונה רטרואקטיבי, תעריף ארנונה לא חוקי בצו הארנונה, אי סבירות תעריף הארנונה, התנגדות להליכי גבייה מנהליים, טענת הפליה ועוד.

ארנונה – איך ניתן לערער על ארנונה​ / עו"ד ירון נדם

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין