תוכן מקצועי​

דיני ההקפאה אינם חוסמים אי חוקיות בצו הארנונה

בית משפט עליון קבע בפס"ד תקדימי בתיק שיוצג על ידי עו"ד ירון נדם, כי אין מניעה לתקן אי חוקיות מובהקת אשר נפלה בצו ארנונה, לרבות לא המחסום מכח הוראות סעיף 3(ב) לתקנות ההסדרים.

 לשיטת בימ"ש, יש להעדיף את הפרשנות המאפשרת לקדם תוצאה שוויונית, ולתקן שיטת חישוב מפלה.

 

ארנונה על דירה המושכרת דרך אתר Airbnb

בעל דירה אשר השכירה באמצעות אתר Airbnb נדרש לשלם ארנונה לעיריית תל אביב לפי סיווג "עסק" ולא סיווג דירת מגורים ולאחר דיון משפטי השןגה פשרה לפיה החיוב ייעשה לפי סיווג "בתי מלון".

 

היבטי מיסוי מוניציפלי בתמ"א 38

כידוע, במסגרת תמ"א 38 ניתן להוסיף בנייה חדשה לנכס. להלן נסקור את היבטי המיסוי המוניציפלי בהקשר זה.  עם אישור הבקשה להיתר בניה המקימה קמה חובה לכאורה בהיטל השבחה מכח התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965, הקובעת כי השבחה של נכס הנובעת עקב אישור תכנית, מתן הקלה או היתר לשימוש חורג תביא לחיוב הבעלים בהיטל בשיעור של מחצית ההשבחה.​

אישור תשריט איחוד אינו מטיל חובת תשלום היטל השבחה

​ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטלי השבחה מרכז, קבעה כי במקרה של אישור תשריט איחוד או חלוקה המביא להשבחה במקרקעין, אין להטיל היטל ההשבחה

הטלה לראשונה בחיוב למפרע אינה חיוב רטרואקטיבי​

​מחזיק בנכס, אשר אינו מקבל בגינו חיוב ארנונה, ואשר בוחר להתעלם מהוראות סעיף 325 לפקודת העיריות אשר מחייבו להודיע לרשות המקומית על תחילת החזקה, אינו יכול להישען על כך שלא נשלחה לו הודעת שומה כנימוק להימנעותו מתשלום ארנונה וככל והרשות המקומית תחייבו למפרע, יש ולא תעמוד לו הטענה כי מדובר בחיוב רטרואקטיבי האסור על פי דין.

התיישנות חוב גוברת על שיהוי בתקיפת החיוב

בימ"ש עליון נדרש לערעור על דחייה על הסף של עתירה כנגד הליכי גביה בגין חובות ארנונה וקבע כי בהתנגשות בין שתי מערכות דינים, גוברים דיני ההתיישנות על פני דיני השיהוי בכל הנוגע למועד שבו יש להגיש עתירה.​

הקו המקשר בין "דירות יוקרה" ל"אשבד"

נראה מובן מאליו, כי רשויות מקומיות רשאיות לחייב בהיטלי פיתוח עד לסכום המקסימאלי המותר, הקבוע בהוראות חוקי העזר הרלוונטיים. ברם, במהלך השנים התפתחה פרקטיקה, לפיה רשויות מקומיות חייבו היטלים בסכומים הגבוהים מהסכומים הקבועים בתעריפי חוקי העזר העירוניים, זאת באמצעות התקשרות בהסכמי פיתוח אשר העניקו לקבלנים פטור חלקי או מלא מתשלום היטלי פיתוח, אולם בנוסף, חייבו אותם בפיתוח תשתיות ציבוריות אשר עלות הקמתן, יחד עם החיוב החלקי בהיטלי פיתוח,  עולה על סך ההיטלים המקסימאלי הקבוע בחוקי העזר, או בתשלומים אשר מקורם בהסדר חוזי ולא בהוראות חקיקה. ​

היטלים בשצ"פ קצף

לאחרונה אנו עדים לתופעה רחבה של עשרות רשויות המטילות חיוב חדש – היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) המוטל בד"כ במועד בקשה להיתר בנייה. ברשימה זו ננסה לעמוד על קנקנה של דרישה זו.  על פי פקודת העיריות, רשאית רשות מקומית להטיל חיובים למימון עבודות תשתית ופיתוח שהיא נדרשה בהתקנתה. כך אנו מכירים את היטל הסלילה, הביוב התיעול והמים.

התרת חיוב רטרואקטיבי בארנונה

בפסק דין שניתן על ידי ביהמ"ש העליון - ע"א 8417/09 עיריית ירושלים נ' ששון לוי (להלן: "ענין ששון לוי"), אישר ביהמ"ש העליון חיוב רטרואקטיבי בארנונה אשר הושת על קבלן שהחזיק נכס בתחומה של עיריית ירושלים. הנימוק העיקרי להתרת החיוב הרטרואקטיבי התבסס על קביעה עובדתית, לפיה בנסיבות הענין לנישום היה "אשם תורם" בכך שהחיוב הושת עליו בדיעבד, אשם שבנסיבות הענין הצדיק את התרת החיוב הרטרואקטיבי, חיוב אשר על דרך הכלל בתי המשפט אינם ממהרים לאשר.​

מגדלים של היטלים

​לא ניתן לפספס את המגדלים שצצים עכשיו במשולש שבין "מתחם הבורסה" מתחם עזריאלי וגבעתיים  רמת גן וגבעתיים וכן באזורים אחרים רבים באזור המרכז ובחרנו להביא בפניכם זווית קצת אחרת – המשמעות הכלכלית האדירה לרשות המקומית

ארנונה ככלי מדיניות מוניציפאלית

נהוג לחשוב, כי ארנונה הינה מס המשמש אך ורק למימון השירותים השוטפים שמעניקה העירייה לתושביה – הא ותו לא. ואולם, ארנונה משמשת לא פעם גם ככלי מיסויי להנחלת מדיניות ואג'נדה של ראש העירייה. כך למשל, השנה היא שנת בחירות ברשויות המקומיות, ובד"כ בתקופה זו נעשה שימוש מוגבר במדיניות מיסוי ובארנונה בפרט ככלי לקידום האג'נדה של ראש העירייה.​

מתי ואיך אפשר לערער על שומת הארנונה

רשות מקומית רשאית להטיל מס מסוג ארנונה שנועד להוות מרכיב מרכזי בהכנסותיה אך אין הוא תלוי במידת השירותים הניתנים בעדו, היקפם או איכותם.

הארנונה מוטלת על המחזיק בנכס, כלומר זה המשתמש בפועל בנכס בין אם הוא הבעלים, השוכר, בר רשות ולעיתים הפסיקה הטילה את החובה על פולש.

על המחזיק, בין אם הוא הבעלים ובין אם המשתמש בנכס, החובה להודיע לרשות המקומית על החזקה וזו רשאית להטיל את החיוב רק ממועד ההודעה ואין היא חייבת להחיל שינויים רטרואקטיבית.

אותו רחוב אבל לא אותה ארנונה

מה קורה כששני עסקים המצויים משני צדי המתרס של רחוב משותף לשתי רשויות, משלמים ארנונה שונה, לעיתים אפילו כפולה.

בלא מעט רשויות מקומיות ברחבי הארץ, ישנם רחובות החולקים גבול משותף בין שתי ערים ומבדיקה שנערכה נמצא כי קיימים פערים משמעותיים בחיובי הארנונה ביניהן, עד כדי פי שתיים.

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין